Znajdź nas tu

Sala koncertowa Fryderyk
ul. Podwale 13/15
00-252 Warszawa
Zobacz na mapie

Regulamin

1. Zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
2. Bilet zakupiony w serwisie nie podlega zwrotowi pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty i/lub miejsca Wydarzenia przez Organizatora.

 

ZASADY OGÓLNE

Niniejszy regulamin dotyczy sprzedaży biletów w systemie PayU i PayPal dostępnym za pośrednictwem strony internetowej na www.fryderyk.events.

Sprzedaż biletów w systemie www.fryderyk.events jest prowadzona przez:

Agencja Koncertowa PRESTO 2 Marcin Sokołowski
Ul. Grochowska 341/116, 03-822 Warszawa
NIP: 1132841582

Adres poczty elektronicznej: kontakt@fryderyk.events
tel. 0048 728 808 660

ZAKUP BILETÓW

Bilety są sprzedawane w serwisie transakcyjnym PayU i PayPal za pośrednictwem stron w domenie www.fryderyk.events.
Bilety zakupione uważa się za sprzedane w momencie ich opłacenia u operatora punktu sprzedaży systemu www.fryderyk.events.
Zakup biletów w serwisie internetowym www.fryderyk.events następuje po dokonaniu wyboru wydarzenia z oferty serwisu www.fryderyk.events, rodzaju biletów i liczby miejsc i wypełnieniu formularza z danymi osobowymi. Płatność online zawsze realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU lub PayPal. W finalizacji zamówienia po wybraniu przycisku „płatność online” nastąpi przekierowanie do strony serwisu PayU albo PayPal, gdzie będzie można zdecydować się na płatność kartą lub przelewem bankowym.
NIE AKCEPTUJEMY PRZELEWÓW TRADYCYJNYCH.
Kolejnym krokiem jest wysłanie potwierdzenie zakupu biletów na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mailowy.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się pod adresem:
kontakt@fryderyk.events
tel. 0048 728 808 660

BILETY- ZASADY OGÓLNE

Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w koncercie na jaki został wystawiony. Zakup biletu oznacza akceptację regulaminów dotyczących uczestnictwa w koncercie. Pojedynczy bilet wystawiony jest na okaziciela i po weryfikacji uprawnia do wejścia jednorazowo jedną osobę.
Decyzje w zakresie zmiany Wykonawcy lub programu recitalu lub odwołania koncertu mogą być spowodowane w wyniku zdarzeń losowych i Agencja Koncertowa Presto dokona w takim przypadku zwrotów pieniędzy tym Klientom, którzy tego zażądają lub zaproponować inną datę uczestnictwa w koncercie.
Ceny oraz kategorie cenowe
Na koncerty organizowane przez Agencję Koncertową Presto dostępne są bilety w różnych kategoriach cenowych. Oferowane są bilety ulgowe dla studentów i dla młodzieży. Szczegółowa oferta jest przedstawiona na stronie www.fryderyk.events.

Faktura zostanie dostarczona Klientowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), po zaznaczeniu przez nabywce opcji otrzymania faktury VAT W przypadku otrzymania przez Agencję Koncertową Presto całości zapłaty za bilet, fakturę VAT wystawia się Klientowi nie później niż 10 dni po dniu, w którym zapłata została zaksięgowana. Faktura VAT jest przesyłana listem ekonomicznym na adres podany przez Klienta w procesie rezerwacji. Na karcie rezerwacji biletu Klient, wybierając opcję dostarczenia faktury VAT, ma możliwość zaznaczenia zgody na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej. W przypadku zaznaczenia takiej zgody faktura VAT jest przesyłana w formacie pdf na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji.
Faktura VAT może być wystawiona natychmiast w postaci wydruku z kasy fiskalnej, przy zakupie biletu na miejscu koncertu.

PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
Bilet zakupiony w serwisie nie podlega zwrotowi pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty i/lub miejsca Wydarzenia przez Organizatora.

ZWROT ZA BILETY W PRZYPADKU ODWOŁANIA KONCERTU.

Klienci, którzy nabyli bilety w kasie przed koncertem, który nie może się odbyć, otrzymują zwrot należności za bilet w kasie: gotówką lub w postaci zwrotu na rachunek karty płatniczej, w zależności od sposobu nabycia biletu.
Zwrot należności za bilet nabyty za pośrednictwem elektronicznego systemu dystrybucji Agencji Koncertowej Presto zostanie dokonany po otrzymaniu od Klienta wiadomości na adres kontakt@fryderyk.events zawierającej potwierdzenie rezerwacji z zapłatą. W przypadku płatności przelewem online środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za bilet. W przypadku płatności kartą płatniczą środki zostaną zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za bilet. Agencja Koncertowa Presto zawiadomi Klienta za pomocą e-mail o przekazaniu środków do zwrotu i niezwłocznie (ale nie później, niż w ciągu 14 dni) dokona zwrotu należności za nabyte bilety.
W przypadku zakupu u pośrednika, bilety wraz z wypełnionym formularzem zwrotu należy zwracać w kasie, która zwróci należność w gotówce, lub niezwłocznie (ale nie później, niż w ciągu 14 dni) dokona wpłaty na konto wskazane w formularzu przez Klienta.
Organizator może zaproponować Klientowi inny termin koncertu, który Klient może zaakceptować zachowując bilety nabyte na koncert, który nie może się odbyć. Klient ma prawo nie zgodzić się uczestnictwo w koncercie w innym terminie.
Zwrot Biletów lub ich wymiana, w przypadkach innych niż te, o których mowa w pkt 8.2.1. i 8.2.2. powyżej, możliwy jest bezwarunkowo, jeżeli spełnione są przesłanki art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta a także w tych przypadkach, gdy organizator koncertu uzna za ważny powód, dla którego Klient nie może uczestniczyć w koncercie.
Aby dokonać zwrotu Biletu należy wysłać wiadomość pod adres kontakt@fryderyk.events podając informację o chęci zwrotu Biletu i załączając otrzymane wcześniej potwierdzenie rezerwacji wraz dowodem zapłaty za bilet.

REKLAMACJE

Reklamacje związane z zakupem biletu w systemie dystrybucji biletów Agencji Koncertowej Presto mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowo kontakt@fryderyk.events lub pisemnie listem poleconym na adres Agencja Koncertowa Presto ul. Grochowska 341 lok.115 03-822 Warszawa

Reklamacje związane z zakupem biletu w systemie dystrybucji biletów Agencji Koncertowej Presto mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowo kontakt@fryderyk.events lub pisemnie listem poleconym na adres Agencja Koncertowa Presto ul. Grochowska 341 lok.115 03-822 Warszawa
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Agencję Koncertowa Presto następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.Klient może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów w przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób dla Klienta niezadawalający. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.uokik.gov.pl
oraz https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

ODWOŁANIE KONCERTU W WYNIKU DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ.

“Siła Wyższa” w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Agencji Koncertowej Presto, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-down, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej. Agencja Koncertowa Presto nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

DANE OSOBOWE

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Koncertowa Presto z siedzibą przy ul.Grochowska 341 lok.115 03-822 Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji umowy kupna sprzedaży biletów, jak również w celu archiwizacji przez okres niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe są podawane dobrowolnie. Mają Państwo prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uzupełniania.
Otrzymane dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom.
Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2020 roku.

top